Paniku dhe fenomeni “Fake News”

Duke parë një situatë tepër të rrënduar ditët e fundit në lidhje me ndëshkime për persona apo portale të mediave Online në lidhje me arsye zyrtare si Përhapia e Panikut apo përdorimi i “Fake News” po sjell nje artikull me referenca zytare të legjislaturës së përditësuar dhe të njëhsuar Europiane e aprovuar nga Konventat e viteve të fundit të ndërmara nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës dhe organeve të tjera drejtuese, të cilat i kanë induktuar këto ligje në të gjitha Shtetet Europiane, ku këtu nuk bën përjashtim as Shqipëria dhe duke parë të paktën në parim nëpërmjet mediave zyrtare se arsye publikisht të përdorura për ndalimin e nje shtetaseje, shpalljen në kërkim të disa administratorëve dhe mbylljen e disa portaleve apo mediave Online nuk specifikojnë asnje nen apo ligj specifik, po sqaroj disa prej neneve dhe ligjeve të njehsuara Europiane të cilat për sa i përket mediave Online duhet ti referohet në mënyrë rigoroze edhe Shteti Shqiptar.

Në artikullin e mëposhtëm do të gjeni shpjegimet ligjore të nevojshme në lidhje me shkeljet e supozuara dhe nenet përkatëse por mbi të gjitha do të gjeni me ngjyrë të kuqe dhe të nënvizuar pjesën ku këto ligje nuk janë zbatuar këtu tek ne dhe janë shkelur në mënyrë flagrante duke shkelur të drejtat e Lirisë së fjalës apo ato të përhapjes së një lajmi ku personi që e ka përhapur nuk është autori dhe ska për detyrë të hetojë apo të saktësojë vërtetësine e tij!

Askush nuk duhet të stepet apo të frikësohet nga arestime apo ndalime të pamatura apo të qëllimshme në shkelje flagrante të ligjeve të cilat megjithëse mund të mos gjejnë drejtësi në shkallë të ndryshme Gjyqësore, duke qënë se janë aktivitete të kryera Online, kanë të drejtë të shkojnë për Gjykim me kërkesën e personave të hetuar apo të dëmtuar nga këto situata, përtej kufijve të një Shteti që kërkon me ngulm të quhet pjesë e Europës por po bën hapa pas përditë e më shumë!

Kapja prej panikut është një episod i shkurtër ankthi të patolerueshëm që ka një kohëzgjatje maksimale prej 20 minutash. Ai karakterizohet prej ndjesive të pasigurisë, frikës ose terrorit: personi përjeton një ndjesi katastrofe të menjëhershme dhe ka shfaqie të spikatura neurovegjetative. Mund të ketë dhe eksperienca depresioni dhe mosrealizimi.

Pasi kemi dhënë shpjegimin mjekësor dhe neurologjik le të shohim aspektin e rregullave dhe ligjeve në përhapien e Panikut nëpërmjet rrjeteve sociale, mediave Online dhe ndëshkueshmëria kur kjo vjen nëpërmjet lajmeve të pavërteta apo siç njihen në gjuhën e përditshme nga termi i tyre universal në gjuhën angleze, “Fake News”.

Në të vërtetë duhet të pranojmë faktin se kjo fushë është e larmishme dhe mjaft e pasur dhe e gjerë, megjthëse ka vazhdimisht propozime për lehtësime të bazave ligjore në konventat e fundit të përbashketa Europiane mbi ligjet e njehsuara kibernetike dhe Online.

Shumë ekspertë e kanë konsideruar fenomenin “Fake News” shqetësues dhe kërkojnë një ndërhyrje të fortë të institucioneve por për ta vendosur në formë juridikisht të rregullt këtë çështje duhet ta nisim duke i ndarë në dy grupe veprat e propozuara.

Ato që kërkojnë me domosdo ndërhyrje ligjore të afta për të caktuar menjëherë, parandalimin e përdorimit të rrjeteve sociale për shpërndarjen e lajmeve të rreme, duke hapur kështu një debat të ri në lidhje me Mundësin për të ndërhyrë me një kategori për këtë qëllim. Vërehen në këtë fenomen domosdoshmëria për një ndërhyrje për të plotësuar boshllëkun ligjor.
Ato që kërkojnë ndërhyrjen me “mjetet” e disponueshme, duke njohur tek ky fenomen, sjellie të tilla që mund të autorizojnë figurat juridike që kanë ligjshmërisht të drejtë të veprojnë në këtë disiplinë. Pra maksimumi është përforcimi ligjor. Nga ana tjetër në sajë të një sistemi ligjor të strukturuar në mënyre të rregullt, kapaciteti për të disiplinuar “pasojën” duhet të përmbajë mundesinë për të përfshirë edhe raste të pahasura më parë të cilat sigurisht do shfaqen me përparimin e teknologjisë të cilat pasurojnë disiplinën fillestare.
Me qëllim për të adaptuar sistemin dhe për të përmirësuar sjellien ndëshkimore të ligjshme ndaj veprave që manipulojnë informacionin Online, në Shkurt të vitit 2017 është paraqitur një projekt ligj me temë “Dispozitat për të parandaluar manipulimin e informacionit online, garantimin e trasparencës në ueb dhe qasjen e alfabetizimit mediatik”.

Duke u mbështetur në udhëzimet e Janarit të të njejtit vit nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës mbi temën e mediave Online dhe të gazetarisë, projekt ligji propozoi qasjen e një mase të re duke shtuar artikullin 656-b Publikimi ose perhapja e lajmeve të rreme, të ekzagjeruara apo tendencioze, të afta për të prishur rendin publik, nëpërmjet platformave informatike.

Ky nen u aprovua dhe u shtua menjëherë pas nenit 656-a duke pasur si bazë shkeljen ligjore apo krimin e publikimit ose të përhapies të lajmeve të rreme, të ekzagjeruara apo tendencioze të afta për të prishur rendin publik, ku mungonte specifikimi për pjesën Online të fakteve dhe platformave informatike.

Gjithmonë nëpërmjet të njejtit nen, u implementuan edhe dy nenkategori, nëpërmjet neneve 265-b dhe 265-c që kanë si bazë respektivisht Përhapien e lajmeve të rreme që mund të alarmojnë publikun ose të tjetërsojnë opinionin publik dhe Përhapien e tentativave për të krijuar urrejtie të cilat rrezikojnë proceset demokratike me të cilat kërkohet në mënyre thelbësore të krijohet një ndeshkim ekzemplar për rastet në të cilat shpërhapia e lajmeve të rreme që prekin vlera të tjera me rëndësi madhore si opinioni publik, duke krijuar alarm publik dhe duke cënuar procesin demokratik.

Kritikat mund të shprehen nëpërmjet këtyre neneve pas një krimi si disfatizmi politik, i cili aplikohet në “gjëndje lufte”.

Gjithashtu është hedhur dritë edhe mbi “Alfabetizimin mediatik” me mbështetjen e projekteve të sensibilizimit dhe të programeve të formimit të krijuara për të promovuar një përdorim kritik të mediave online, duke kaluar sigurisht nepërmjet formimit shkollor si kusht primar për zhvillimin të përdorimit kritik të potencialeve të ueb-it, në linjë me atë çka është parashikuar në ligjin e cyberbullizmit, të aprovuar në vitin 2017.

Hapi me delikat, i përballur nga këto nene është roli për ti ngarkuar administratorët dhe moderatorët e platformave informatike, gjithmonë e më tepër protagonistë dhe përgjegjës të përmbajtieve të ueb-it, shpesh herë edhe të tejngarkuar nga detyra jo bazike si administrimi në ark kohor të paracaktuar ose vlerësim i besueshmërisë së lajmeve të shpërndara.

Si përfundim, janë të shumtë elementët për tu rishikuar në një fazë diskutimesh mbi përmbajtien e projektligjeve të ngjashme në mënyrë që ato të merren realisht në konsideratë për të zhvilluar rregullimin organic mbi temat e sipërpërmendura.

Në nenet dhe projektligjin e mësipërm, është ndërmarë një inisiativë shtesë parlamentare, në Dhjetor 2017 me temë Normat e përgjithshme për Rrjetet Sociale dhe për kontrastin e përhapies në internet të përmbajtieve të jashtëligjshme ose të “Fake News”.

Kjo iniciativë, më tepër sesa hyri në thelb të përcaktimit të rasteve konkrete dhe rregullimin e neneve mbi termin “Fake News”, vendosi një objektiv shumë herë më të gjerë, atë për të monitoruar dhe rregulluar në nivel të përgjithshëm jo vetëm Europian por dhe më gjerë, fenomenin në karakteristikat dhe specifikat e tij si eveniment social, duke konfiguruar një sërë përgjegjësish për ofruesit e shërbimeve në ueb.

Ashtu si u specifikua në relacion “Objektivi i marrjes së masave është ai i parandalimit në mënyrë sa më efektive të publikimit ose qarkullimit të përmbajtieve që nxisin krime ndaj personave dhe disa nenkategori të tjera të rënda të shkeljeve që mund ti cilësojme si shkelje ndaj Demokracisë dhe të Drejtave të Njeriut dhe Shprehies së Fjalës së Lirë.” Tek këto të fundit bëjnë pjesë urrjetia raciste, propaganda që e nxit atë, akte me qëllime terroriste, akte falsifikimi dokumentash dhe komunikimesh informatike. Qëllimi është ai për ti dhënë një shtysë furnizuesit të rrjeteve sociale për të ngritur sisteme verifikimi për të provuar vërtetësinë e përmbajtieve të cilat më pas do të publikohen, në mënyrë që ata vetë të parandalojnë publikimin e lajmeve të rreme dhe për të ulur ndjeshëm përhapien e asaj që tashmë cilësohet si një krim i mirfilltë.

Pavarësisht skenarëve e një fature ligjore përfundimtare në lidhje me këtë lëndë, fakti është se në Shtetet Europiane (Ku bën pjesë dhe Shqipëria), përhapia e lajmeve të rreme nëpërmjet rrjeteve sociale mund të gjejë një rregullim të përshtatshëm edhe si virtyt i një analize të karakteristikave dhe qëllimeve që janë baza e gjestit, në bazë të disiplinës ligjore në fuqi.

Përdorimi i ueb-it mundet sigurisht të përfaqësojë një modalitet të posaçëm të përhapies të lajmeve dhe ndikon pa asnjë dyshim dhe si pasojë në dëmët e mundshme, por vetëm nësë lajmi i rremë kategorizohet si një krim!

Fake News dhe neni 595: Shpifja

Shpifja – “Cilido, përveç rasteve të treguara në nenin e mësipërm dhe me prove të një vendimi nga një Gjykatë, duke komunikuar me më shumë persona, ofendon reputacionin e tjetrit, është i dënueshëm me heqie lirie deri në një vit ose me gjobë deri ne 1032 Euro. Nëse ofendimi mbështetet në një fakt personal atëhere kemi dhe shkelje të privatësisë personale, dënimi luhatet nga dy vjet heqie lirie ose me gjobë 2064 Euro.

Kjo është nënkategoria e cila haset në rastet më të shpeshta dhe që shërben si ekzemplar për të provuar nga një pikëpamje juridike, tipologjitë e sjellies që mund të fshihen pas lajmeve të rreme. Tek ajo përfshihen thuajse të gjithë elementët që dallojnë veprimtarinë ne ueb duke përhapur lajme të rreme.

Shpifja përfaqëson një krim të zakonshëm të tuteluar nga nderi në aspektin objektiv, i nënkuptuar si prishja e reputacionit të individit duke përdorur rrjetet sociale pra duke ruajtur njëfarë anonimati fillestar nga personi që e kryen atë, duke kërkuar të krijohet një imazh për tu përcjellë tek të tjerët, duke sulmuar reputacionin nëpërmjet ueb-it. Kësaj i shtohet fakti që e rrëndon nga ana ligjore e aftësisë së botës virtual, është bërë me qëllim për të përhapur ofendimin nëpërmjet sistemit më të aftë të komunikimit i cili arrin një masë tepër të lartë ndjekësish dhe lexuesish.

Mundësia për të përfshire “Fake News” në nenin 595, është e përcaktuar edhe nga fakti se është një shkelje në formë të lirë, pra për ta perfeksionuar do të mjaftonte ofendimi ndaj reputacionit i komunikuar në persona të tjerë nëpërmjet cilitdo mjeti në ueb, e cila provohet thjesht nëpërmjet postimit të lajmit duke e bërë atë të dukshëm dhe publik.

Kur flitet për shpifje nëpërmjet shtypit nuk mund të mostheksohet balancimi i nevojshëm mes tutelës së të përfolurit dhe të drejtës së shprehjes të lirë të mendimit i cili mbrohet gjithashtu me ligj kushtetues në secilin Shtet, mjafton që lajmi të mos jetë i remë dhe të bazohet në një vendim Gjyqësor mbi personin e përfolur.

Nëse falsiteti ngelet gjithsesi elementi përshkrues i “Fake News”, vlerësime të mëtejshme mund te kryhen në të gjitha elementët duke vlerësuar mënyrën, termat, gjuhën e përdorur dhe faktet bazë mbi të cilat është ndërtual lajmi.

Fake News dhe neni 658.a: Alarm i përhapur

Alarm i përhapur – “Cilido person, i cili duke shpallur shkatërime, dëmtime ose rreziqe jo ekzistente, ngjall panik dhe alarmon Autoritetet ose personat që ushtrojnë funksione publike, dënohet me ndalim deri në gjashtë muaj ose me gjobë deri ne 516 Euro”.

Në lidhje me këtë shkelje ajo çka vërteton ndikimin dhe efektin që lajmi ka tek ndjekësit apo lexuesit, duke shkaktuar tek ta frikën për një rrezik real, por aspak i theksuar shkaku që e shtyn autorin e saj për të vepruar, heq nga përgjegjësia ligjore çdo hetim në lidhje me faktin ose fajin.

Bëhet fjalë për një krim tek i cili vihet theksi mbi efektet dhe mesazhin që përcillet tek Autoritetet ose tek ata që kryejnë një detyrë publike, pra tek ata që kanë si detyrë të venë në dijeni dhe të marrin masa në rast rreziku real, në të mirë të kolektivit dhe shoqërise për ti tuteluar dhe mbrojtur ata. Në të vërtetë mungesa e cilësdo reference konkrete ndaj faktit ose fajita, si element që karakterizojnë sjellien e autorit, e bën shpesh herë të veshtirë ndarjen e kufirit mes veprimit të kryer dhe të qënit të ndërgjegjshëm, duke tejkaluar në një lojë të rrezikshme, përcakton alarmin e shpallur edhe pa qënë të ndërgjegjshëm për pasojat e rënda që mund të ketë ky veprim.

Janë imunë ndaj kësaj shkelje ata që për shembull me lajmin e përhapur nuk shprehin siguri por probabilitet, duke ja theksuar këtë lexuesit dyshimin e ligjshëm e mos verifikimit të saj.

Ky do të cilësohej si një kompromis i drejtë ms nevojës për të shpërndarë shpejt një lajm, aq më tepër duke pasur parasysh përmbajtien e saj që mund të parandalojë katastrofa ose dëmtime dhe rreziqe, dhe verifikimin e munguar kompetent të atij lajmi.

Përhapja dhe shpërndarja e lajmeve të rreme (“Fake News”) a përbën shkelje ligjore apo krim?

Sjellja e personit të parë, më saktë të krijuesit dhe shpërndarësit në ueb, është në thelb ai i autorit të shkeljes të mundëshme/krimit dhe ashtu si mund të gjykohet mund të jetë sipas rasteve, e hetueshme nga organet e ndryshme kompetente sipas hierarkisë por vetëm një Gjykatë ka të drejtë të shpallë fajtor apo të japë verdikte me masa ndalimi, arestimi, mase heqie liri apo gjobë.

Pra as Policia e Shtetit dhe as Prokuroria nuk kanë të drejtë përveç se të hetojnë në gjendie të lirë një situatë të tilë, të ndalojnë apo arestojne cilindo person i cili ka kryer një shkelje apo krim të tillë të supozuar Online!

Si duhet përcaktuar sjellia e atij, që megjithëse nuk ka krijuar lajmin e rreme, ndihmon në përhapien e tij? I pafajshëm, mbi të gjitha, sepse ne këtë rast nuk ka asnjë siguri që personi është në dijeni të vërtetësisë së lajmit.

Ndodh shpesh që dikush të tërhiqet nga një lajm vetëm nëpërmjet titutllit ose argumentit, pasi ajo ka lidhje me një ngjarie aktuale, apo çështje delicate që ndiqen nga një publik i gjerë në kohë reale dhe mbajnë në gatishmëri një grup të madh personash të interesuar, pasi lexohet një titull i shkruar si karem, rezulton të jetë një Fake News i ndërtuar artistikisht, që e arrin qëllimin që në zanafillën e saj (titulli) dhe të shtyn ta shpërndash akoma pa marrë nismën për ta hapur dhe për ta lxuar, dhe duke e shpërndarë në profiling apo faqen personale apo në një faqe të tretë për ta bëre të njohur tek miqtë dhe ndjekësit tuaj, kjo nuk përbën absolutisht një shkelje apo një krim pasi mjafton një kontaktim ndaj jush nga një person kompetent që ju të ndërgjegjësoheni për ta hequr atë por kursesi asnjëherë të rrezikoni të ndaloheni apo arestoheni!

Në raste të tilla megjithëse ka një sjellje aktive (shpërndarja – share) edhe pa ndërgjegjie mbi falsitetin e përmbajties, e vetmja shkelje e mundshme që mund të merret parasysh është keqinformimi, por duke vënë theksin tek shpërndarja e pavullnetshm e lajmeve të rreme.

Ndryshon rasti kur pas shpërndarjes së një lajmi të rreme vijon një koment. Shprehja e opinionit personal, tjetërsimi apo ndyshimi me qëllim i thelbit të një lajmi të rremë, së paku presupozon se ai lajm më parë është lexuar përpara se të shpërndahet.

Në këtë rast sjellia e atij qe merr, komenton dhe shpërndan është objekt i një vlerësimi të ndryshëm duke qënë se mund të vlerësohet si një pjesëmarrje aktive të cilësuar sipas rastit dhe vlerësimit që e thekso vetëm një Gjykatë mund të vendosë, e dënueshme vetëm në rast se provohet se është kryer me ndërgjegjie dhe me qëllime për të shpifur qëllimisht apo për të përhapur Panik apo terror në publik në mënyrë të qëllimshme.

Pra duke parë të shkruar të zeze mbi të bardhë dispozitat Ligjore të njehsuara nga Konventat e ndryshme Europiane konkludojmë se nuk duhet ngatërruar një ligj për sjellien Online me atë të botës Reale pasi ndryshimet janë të mëdha sidomos në rastet e sipërpërmendura.

Nga Thanas Dimço

Eskpert i Krimeve Kibernetike

139 Comments

 1. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a online game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl authors and blogs

 2. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life authors and blogs

 3. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life articles and blogs

 4. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a video game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life authors and blogs

 5. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life articles and blogs

 6. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a video game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl articles and blogs

 7. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life articles and blogs

 8. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life articles and blogs

 9. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life authors and blogs

 10. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life websites and blogs

 11. It’s really very complicated in this full of activity life to listen news
  on TV, so I just use web for that reason, and take the most recent
  information.

 12. Can I simply just say what a comfort to discover someone that truly knows what
  they’re discussing on the net. You actually know how to bring a problem to light and make it important.

  More and more people ought to read this and understand this side of your story.
  I can’t believe you’re not more popular because you surely have the gift.

 13. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I may just I wish to counsel
  you few interesting issues or suggestions. Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
  I wish to read more things approximately it!

 14. After looking at a few of the blog posts on your blog, I really
  appreciate your way of writing a blog. I added it to my bookmark website list and
  will be checking back soon. Please check out my website too and tell me how you feel.

 15. I love what you guys are up too. This type of clever work and coverage!
  Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to my personal
  blogroll.

 16. Hiya very cool web site!! Guy .. Beautiful ..

  Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m happy to search out so many useful info here in the post,
  we want develop extra techniques in this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

 17. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if
  you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.
  scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 18. Hi would you mind letting me know which web host you’re utilizing?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a honest
  price? Kudos, I appreciate it! cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 19. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at
  work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my mobile ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site! scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis
  surgery

 20. You’re so cool! I do not think I have read through something like that
  before. So nice to discover another person with some genuine thoughts on this issue.
  Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that
  is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 21. Excellent post. I was checking continuously this
  blog and I am inspired! Extremely useful information specifically
  the final phase 🙂 I take care of such information much.
  I was looking for this particular information for a very lengthy time.
  Thanks and good luck.

 22. Hi there, I do believe your site may be having internet browser compatibility issues.
  Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks
  fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent site!

 23. When someone writes an piece of writing he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user can understand it. Thus that’s why this piece of writing is great. Thanks!|

 24. Its like you read my thoughts! You appear to grasp a lot approximately this, such as you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few percent to drive the message house a bit, but other than that,
  this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 25. Hi, i think that i saw you visited my blog thus i got here to go back the prefer?.I’m trying to to find issues to improve my site!I assume its adequate to make use of some of your concepts!!|

 26. My brother suggested I would possibly like this web site. He used to be totally right. This publish actually made my day. You cann’t imagine just how so much time I had spent for this info! Thanks!|

 27. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo matter but usually folks don’t talk about such subjects. To the next! Best wishes!!|

 28. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.|

 29. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!|

 30. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say that you’ve done a excellent job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Safari. Outstanding Blog!|

 31. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be precisely what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write about here. Again, awesome site!|

 32. Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 33. hello!,I love your writing so a lot! share we keep up a correspondence more about your article on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. Maybe that is you! Looking forward to see you. |

 34. hey there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon.|

 35. I’m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.|

 36. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!|

 37. Hi! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you|

 38. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 39. Hi, Neat post. There is a problem along with your web site in internet explorer, would test this? IE still is the market chief and a good section of people will pass over your great writing because of this problem.|

 40. Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided shiny clear concept|

 41. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!|

 42. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read through articles from other writers and use a little something from other websites. |

 43. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other writers and practice a little something from other websites. |

 44. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

 45. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!|

 46. whoah this weblog is wonderful i like reading your posts. Stay up the great work! You realize, lots of people are looking around for this info, you could aid them greatly. |

 47. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 48. I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers|

 49. I am not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.|

 50. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Appreciate it!|

 51. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always helpful to read through articles from other writers and use something from other websites. |

 52. Thanks for the marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you are a great author. I will make sure to bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice weekend!|

 53. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say that you’ve done a awesome job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Internet explorer. Excellent Blog!|

 54. Good day I am so glad I found your site, I really found you by accident, while I was browsing on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic work.|

 55. Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get anything done.|

 56. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!|

 57. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 58. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 59. Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and fantastic design and style.|

 60. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the closing phase 🙂 I deal with such info much. I was seeking this particular information for a very lengthy time. Thank you and best of luck. |

 61. It’s actually a nice and useful piece of information. I am glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.|

 62. I blog frequently and I really thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I will book mark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well.|

 63. I got this web page from my buddy who informed me regarding this web page and at the moment this time I am browsing this website and reading very informative content at this place.|

 64. Generally I don’t read post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.|

 65. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!|

 66. What i do not understood is if truth be told how you are now not really a lot more neatly-favored than you may be right now. You’re very intelligent. You recognize thus significantly in relation to this matter, produced me for my part consider it from so many numerous angles. Its like women and men are not interested except it’s something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs great. At all times deal with it up!|

 67. Generally I don’t learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.|

 68. hi!,I really like your writing so so much! proportion we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I need an expert on this space to unravel my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to see you. |

 69. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 70. Hello there I am so happy I found your blog, I really found you by accident, while I was searching on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic b.|

 71. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.|

 72. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks|

 73. Hello! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Tx! Just wanted to mention keep up the great job!|

 74. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service? Thank you!|

 75. You actually make it appear really easy along with your presentation but I in finding this topic to be really one thing which I believe I would by no means understand. It seems too complex and extremely wide for me. I’m taking a look forward to your next put up, I’ll attempt to get the dangle of it!|

 76. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But just imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this website could undeniably be one of the best in its niche. Very good blog!|

 77. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  “밤의전쟁” Please reply as I’m looking to create my own blog and would
  like to find out where u got this from. cheers

Leave a Reply

Your email address will not be published.