Me buxhetin e Këshillit të Qarkut Shkodër me Vendimin Nr.17, datë 30.12.2021 “ kanë filluar punimet ne nje tjeter Investim nga qarku Shkodër këtë herë në Bashkia e Vau i Dejes me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës të brendshme në fshatin Nënshat”, Bashkia Vau Dejes

Pas kryerjes së procedurës elektronike të tenderit është konfirmuar fitues kompania ”Rroku GUEST” sh.p.k. me vlerë të ofertës fituese 10,321,053 lekë me t.v.sh.

?Me datë 9 gusht 2022 është lidhur kontrata mes Kryetarit të KQSH-së Z. Hilmi Lakti dhe operatorit ekonomik ”Rroku GUEST” sh.p.k.

Fillimi i punimeve: 10 gusht 2022. Afati i kryerjes së investimit: 12 javë.