Nga Eduard Zaloshnja

Sipas CENS-2023, në fund të shtatorit të vjetshëm ishin me banim stabël këtu rreth 2.4 milionë shtetas shqiptarë. Ndërsa në Regjistrin e Gjendjes Civile figuronin atëherë plot 4.6 milionë shtetas shqiptarë. Domethënë, rreth 2.2 milionë shtetas shqiptarë banonin jashtë vendit.

Duke bërë të njëjtin krahasim nga tetori 2011 (kur u krye CENS-2011), rezulton se ishin me banim stabël këtu rreth 2.8 milionë shtetas shqiptarë. Ndërsa në Regjistrin e Gjendjes Civile figuronin atëherë pothuaj 4.3 milionë shtetas shqiptarë. Domethënë, rreth 1.5 milionë shtetas shqiptarë banonin jashtë vendit.

Duke bërë të njëjtin krahasim nga tetori 2001 (kur u krye CENS-2001), rezulton se ishin me banim stabël këtu rreth 3 milionë shtetas shqiptarë. Ndërsa në Regjistrin e Gjendjes Civile figuronin atëherë pothuaj 4 milionë shtetas shqiptarë. Domethënë, rreth 1 milionë shtetas shqiptarë banonin jashtë vendit.

Duke përmbledhur sa më sipër, konstatohet një kurbë në rritje e shtetasve me banim jashtë Shqipërisë, nga 1 milion më 2001 në 2.2 milionë më 2023 (shihni grafikun më poshtë).

Capture

Në çdo qark kishte në fund të shtatorit më shumë shtetas të regjistruar në Gjendjen Civile se sa ishin banues stabël. Më i theksuar ky fenomen ishte në qarqet Vlorë (vetëm 37.2% banonin stabël në këtë qark), Gjirokastër (42%), Lezhë (43.6%), Shkodër (44.5%), Fier (47.1) e Durrës (48%). Qarqet më të mëdha si për popullsi të regjistruar në gjendjen civile edhe për popullsi banuese janë Tirana dhe Fieri (shihni tabelën më poshtë)

Capture

CaptureSHËNIM: Numrat e shtetasve të regjistruar në Gjendjen Civile të secilit qark janë rrumbullakosur për lehtësi prezantimi në tabelë