Mungesa e çerdheve në disa zona rurale por edhe urbane kufizon gratë që të aktivizohen në tregun e punës. Një auditim performance i Kontrollit të Lartë të Shtetit “Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave në zonat rurale, përmes përfshirjes në tregun e punës” nënvizon se auditimi i të dhënave të grumbulluara nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore objekt auditimi, u konstatua se pothuajse në 80% te tyre, raporti i çerdheve dhe kopshteve nuk është në proporcion të drejtë me njësitë administrative rurale dhe ato urbane, që i përkasin një Bashkie.

“Referuar të dhënave zyrtare nga Bashkitë objekt auditimi, konstatohet se çerdhet mungojnë në njësitë administrative rurale dhe në disa raste edhe në njësitë administrative urbane. Për rrjedhojë, nuk sigurohet një mbulim i plotë dhe ndarje e drejtë sipas zonave urbane dhe rurale, me kopshte dhe çerdhe”, thuhet në raport.


Po kështu audituesit kanë konstatuar se nga të dhënat e grumbulluara nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore objekt auditimi, u konstatua se në disa njësi të qeverisjes vendore nuk sigurohet transport publik, përveçse në njësitë administrative urbane. Për rrjedhojë, nuk sigurohen kushte lehtësimi, për te afruar gratë dhe vajzat sa më afër tregut të punës.

Lidhur me këtë KLSh vlerëson si konkluzion se mungesa e çerdheve pothuajse në të gjitha NjA rurale, si dhe mungesa e kopshteve ne disa prej tyre, ndikon drejtpërdrejt në nivelin e punësimit të grave nga zonat rurale dhe nuk i zvogëlojnë barrierat për t’i afruar gratë, të rejat dhe vajzat sa me afër tregut të punës. Të njëjtin kufizim sjell edhe mungesa e transportit dhe logjistikës në njësitë administrative rurale.


KLSH ka rekomanduar që Njësite e Vetëqeverisjes Vendore, në përputhje me strategjitë rajonale për zhvillimin e zonave rurale, të marrin masa për të vlerësuar situatën në këto zona, për mbulimin e tyre me çerdhe dhe kopshte si dhe të hartojnë plane investimesh në varësi të nevojave proporcionale me numrin e banorëve. Po kështu njësitë duhet të vlerësojnë nevojat për mbulimin me transport publik në çdo njësi administrative për ta afruar nga zonat rurale drejt atyre urbane./ Monitor