Lajmi i mire për punonjësit e administratës, Qeveria rekruton 880 persona për 2020-ën (Kategoritë)

V E N D I M
PËR
PLANIN VJETOR TË PRANIMIT PËR VITIN 2020 NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE, PJESË TË SHËRBIMIT CIVIL
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 18, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:
Numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim, gjatë vitit 2020, është gjithsej, 880, të ndara sipas kategorive të mëposhtme:

a) Për Trupën e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues 3;
b) Për kategorinë e mesme drejtuese 59;
c) Për kategorinë e ulët drejtuese 150;
ç) Për kategorinë ekzekutive 668.
2. Grupet e administrimit të përgjithshëm dhe të posaçëm, në kategorinë ekzekutive, janë, si më poshtë vijon:

Shkenca juridike Audit i brendshëm Shkenca ekonomike Shkenca ekonomike/juridike Shkenca shoqërore Shkenca sociale Histori-filologji Shkenca mjekësore Veterinari Agronomi Shkenca biologjike dhe të ngjashme me to

Kimi Shkenca mjedisore ose të tjera të përshtatshme Shkenca inxhinierike Arkitekturë Arkeologji dhe restaurime Artet e bukura Gjeodezi Shkenca ekzakte Shkenca edukimi Mësuesi Arsim i lartë ushtarak/policor Arsim i lartë.

3. Institucionet e administratës shtetërore, ku planifikohen vendet vakante gjatë vitit 2020, janë sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

4. Ngarkohet Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse, për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

5 Comments

  1. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these sl articles and blogs

Leave a Reply

Your email address will not be published.